ไฟฉุกเฉิน EMOTE-SUPPORT SLIMLINE EXIT SIGN MODEL: XLF-S10R-1A

ไฟฉุกเฉิน EMOTE-SUPPORT SLIMLINE EXIT SIGN MODEL: XLF-S10R-1A

  ขอใบเสนอราคา

Description

ไฟฉุกเฉิน REMOTE-SUPPORT SLIMLINE EXIT SIGN
MODEL: XLF-S10R-1A

 

Overview
– ป้ายไฟฉุกเฉินชนิด Slimline แบบรองรับการใช้งานรีโมท รุ่น XLF-S10R-1A
– ติดตั้งแบบติดเพดาน (Ceiling mounted) สายไฟออกทางด้านบนตัวกล่อง
– ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ 1 หน้า สีเขียว
– ความสูงสัญลักษณ์ 10 cm (อ้างอิงตามมาตรฐาน วสท. 021004-22)
– LED Strip พิกัด 10 วัตต์ อุณหภูมิสี 6500 +/-500 K
– แบตเตอรี่ชนิด Lithium iron phosphate (LiFePO4
) 3.2 V 3600 mAh
– แบตเตอรี่ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ULและISO9001
– พิกัดระยะเวลาส ารองไฟ (อุณหภูมิแวดล้อม 25o
C) *จำนวนปีของการรับประกันเป็นไปตามที่ระบุในใบเสนอราคา

 •  แผ่นป้ายทำจากอะคริลิกนาแสงประกบด้วยอะคริลิกขาวขุ่น 2 แผ่น แสงสว่างสม ่าเสมอทั่วทั ้งแผ่นป้ าย
  – เมื่อไฟมาตามปกติ สามารถปรับระดับความสว่างได้ 4 ระดับ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
  แต่เม่ือไฟดับ เคร่ืองจะปรับเข้าสู่ระดับความสว่างเบอร์4 (สูงสุด) เสมอ เพ่ือให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน
  – พื้นที่อะคริลิก* Installation
  – แบบมาตรฐาน วสท. ทั ้ง 6 แบบ อะคริลิกที่ใช้ ยาว 340 มม x สูง 163 มม
  – แบบอื่นๆ นอกเหนือ วสท. ทั ้ง 6 แบบ อะคริลิกที่ใช้ ยาว 340 มม x สูง 184 มม
  – ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ ISO9001:2015Specifications
  – สภาวะการท างาน: Maintained (ติดสว่างตลอดเวลา)
  – แรงดันไฟฟ้ าขาเข้า:220 –240 Vac / 50 Hz; สายไฟ AC 3 ขา (มีกราวนด์)
  –  ระบบควบคุม: Automatic solid-state system ควบคุมการท างานโดย Microcontroller Dimensions* (ขนาดอะคริลิกอ้างอิงกรณีทีใ่ ช้รูปแบบ วสท.)
  – ระบบชาร์จ: Automatic solid-state system แบบแรงดันคงที่ (Constant voltage)
  – ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 10 –12 ชั่วโมง
  – ระบบป้ องกันเครื่อง
  – AC FUSE ป้ องกันการลัดวงจรทางด้านแรงดันไฟฟ้ า AC Line เข้าเครื่อง (อยู่บนแผ่นวงจร)
  – DC FUSE ป้ องกันการลัดวงจรทางด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด (อยู่บนแผงวงจร)
  – อุปกรณ์ป้ องกันไฟกระโชก MOV (อยู่บนแผ่นวงจร)
  – ระบบป้องกันแบตเตอรี่
  – มีระบบป้ องกันการอัดประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่เกิน (Battery over-charge protection)
  – มีระบบป้ องกันการคายประจุไฟฟ้ าแบตเตอรี่เกินพิกัด (Battery over-discharge protection)

  ไฟแสดงผล
  – “AC”แสดงสถานะของแรงดันไฟฟ้ าเข้าเครื่อง
  – “DC” แสดงสถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่/ชาร์จแบตเตอรี่/แบตเตอรี่เต็ม/วงจรชาร์จมีปัญหา
  – “BATT”แสดงสถานะของผลการทดสอบแบตเตอรี่
  – “TEST”แสดงสถานะระบบทดสอบอัตโนมัติ (AutoTest) และการทดสอบระบบ
  – ระดับการป้ องกัน IP20

  – การทดสอบเครื่องแบบธรรมดา (Manual Test) เป็ นระยะเวลา 120 นาที สามารถท าได้โดยการกดปุ่ มบนตัวเครื่อง หรือสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล
  – มีระบบทดสอบเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoTest) เครื่องจะทดสอบแบตเตอรี่เป็ นเวลา 120 นาทีทุก 4 สัปดาห์ แสดงผลการทดสอบที่ไฟแสดงผล “BATT”
  (สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. 021004-22) โดยสามารถเปิ ด/ปิ ดระบบ AutoTest ได้
  – ตัวถังส่วนที่รับน ้าหนักผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ ้นรูป เคลือบสีฝุ่ นอย่างดีหนา 1.1 มม. แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ ้นสนิม

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ไฟฉุกเฉิน EMOTE-SUPPORT SLIMLINE EXIT SIGN MODEL: XLF-S10R-1A”

General Inquiries

There are no inquiries yet.